top of page

הקמת כוללים ללימוד הזוהר, תורתו של רבי שמעון בר יוחאי, לוגו עשיר, כשברקע שער הכניסה לצינו של רשב"י הולם את הדינר היוקרתי, וא אופיו המסורתי והשמרני

דינר הקמת מוסד

bottom of page